HR Excellence in Research

De Universiteit Leiden streeft ernaar om op internationaal niveau getalenteerde onderzoekers te werven, binden en boeien. De vormgeving van een goed en inspirerend onderzoeksklimaat voor onderzoekers is daarbij van groot belang. Het vormgeven van dit onderzoeksklimaat wordt ondersteund door de Europese commissie in de vorm van een Europees handvest voor onderzoekers en een gedragscodes voor rekrutering van onderzoekers. Doel is een open en aantrekkelijke Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te creëren.

De Human Resources strategie voor onderzoekers (HRS4R) ondersteunt onderzoeksinstellingen bij de implementatie van het handvest en de gedragscode.
Het handvest bestaat uit 40 principes. Deze principes gaan over Ethische beginselen, Rekrutering, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsomstandigheden en Loopbaanontwikkeling. Onderzoeksinstellingen en universiteiten die deze principes onderschrijven, kunnen het logo ‘HR Excellence in Research’ verkrijgen.   

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk om een optimale onderzoeksomgeving te bieden aan haar onderzoekers en ziet in dat het HR logo aanzet tot continue verbetering op dit punt. Daarom heeft ze in december 2014 aan de Europese commissie verzocht het logo HRS4R te mogen voeren en dit logo is in maart 2015 toegekend. Voorafgaand is een interne analyse gemaakt, waarbij diverse onderzoekers uit binnen- en buitenland zijn betrokken. Hieruit is gebleken dat de Universiteit Leiden op veel punten voldoet aan de principes. Er is een actieplan opgesteld voor de onderwerpen die nog om verbetering vragen.

In 2017 is een interne audit uitgevoerd om de voortgang van het actieplan te toetsen. In de afgelopen jaren zijn flinke verbeteringen geboekt op het punt van ondersteuning van internationals, loopbaanbeleid voor wetenschappers en diversiteit. Er zijn echter ook nog actiepunten die nog gerealiseerd moeten worden. In 2020 vindt een externe audit plaats.


 
Laatst Gewijzigd: 08-05-2017